شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی

قوانین


این سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض شهرک صنعتی سلیمان صباحی می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.

در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دفتر شهرک مراجعه نمایید